Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie zákazky: Obnova detského ihriska v obci Kamenica nad Cirochou

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na dodanie zákazky:

„ Obnova detského ihriska v obci Kamenica nad Cirochou“

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:  Obec Kamenica nad Cirochou

Sídlo:    Humenská 555/6, 067 83 Kamenica nad Cirochou

IČO:      00323101

Telefón: 057/7793286

Kontaktná osoba: Ing. Monika Hamaďaková

e-mail: obeckamenicanadcirochou@gmail.com

2. Názov predmetu zákazky:

Obnova detského ihriska v obci Kamenica nad Cirochou

3. Opis požiadaviek na zákazku:

Obec Kamenica nad Cirochou má záujem obstarať pre projekt: Obnova detského ihriska v obci Kamenica nad Cirochou vybudovanie detského ihriska podľa vyšpecifikovaných položiek a požiadaviek. Požadujeme dodať certifikované prvky spolu s terénnymi úpravami. Ihrisko má rozmery 12x15 m.

Položky:

-Domček s lavičkami a stolíkom

-Hrad so šmýkalkou, reťazovou sieťou, lanovým rebríkom a šikmým chodníkom

-Tabuľa na kreslenie veľká 125x160 cm so strieškou a odkladacím miestom

-Technické úpravy detského ihriska (úprava terénu, montáž a betónovanie prvkov, dopadová plocha aj s montážou)

4. Miesto realizácie diela:

Základná škola s materskou školou a školskou jedálňou, Osloboditeľov 204,  067 83  Kamenica nad Cirochou

5. Rozsah predmetu zákazky:

Podľa opisu v bode 3 tejto výzvy.

6. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV

45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská,

37535200-9 Zariadenie ihrísk

37535210-2 Ihriskové hojdačky

37535220-5 Ihriskové zariadenia na šplhanie

37535240-1 Ihriskové šmýkačky

7.Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:

Nie

8. Možnosť predloženia variantných riešení:

Áno, s podmienkou dodržania položiek v bode 3 tejto výzvy

9. Predpokladaná hodnota zákazky:

12.000,- EUR s DPH

10. Termín dodávky:

Od podpisu zmluvy do 14 dní.

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Verejný obstarávateľ vyžaduje minimálne 15- dňovú lehotu splatnosti predložených faktúr. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.

12. Podmienky účasti uchádzačov:

Nepožadujú sa

12.1 Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:

Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky s DPH.

13. Lehota na predloženie cenových ponúk:

Do 26.07.2019 do 14,00 hod.

Ponuku prosíme doručiť na e-mail: obeckamenicanadcirochou@gmail.com, alebo osobne na adresu: Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, Kamenica nad Cirochou.

Označenie: „Súťaž-neotvárať- „Obnova detského ihriska v obci Kamenica nad Cirochou“.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Cenová  ponuka  bude  obsahovať  cenu v EUR s DPH.  

Návrh  zmluvy bude osoba podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. požadovať len od úspešného uchádzača.

14. Požadované doklady:  

Doklad o oprávnení dodávať službu

15. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Celková cena  v EUR s DPH

16. Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo verejné obstarávanie zrušiť s uvedením dôvodu a oboznámením uchádzačov.

Uchádzači budú oboznámení s výsledkom verejného obstarávania do 14 dní odo dňa predkladania ponúk.

V Kamenici nad Cirochou, dňa 17.07.2019

                                                                           Ing. Monika Hamaďaková

                                                                                    starostka obce


 

Nákup športovej výbavy pre podporu boxerského klubu

Výzva na predkladanie ponúk

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 Obec Kamenica nad Cirochou

Humenská 555/6, Kamenica nad Cirochou, 057/7793286

www.obeckamenicanadcirochou.sk

IČO: 00323101

DIČ: 2021232653

Kontaktná osoba: Štefan Balberčák, stefan.balbercak@obeckamenicanadcirochou.sk

 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL): https://www.obeckamenicanadcirochou.sk/verejne-obstaravanie.html

 

Názov predmetu zákazky: Nákup športovej výbavy pre podporu boxerského klubu

 

Hlavný kód CPV: 18412000-0, 374 00000-2,

 

Druh zákazky: Nákup športových potrieb

 

Stručný opis: Jednoručné činky profi, Box prilby, Box vrecia, Žinenky, Švihadlo, Tréningová prekážka, Tréningový kužeľ, Trojvsrstvovéjudo tatami,

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 800 - Eur

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: dodržanie technických parametrov, zodpovedajúca cena

 

Dĺžka trvania zákazky:31.10.2018

 

Podmienky účasti: 1. Predloženie dokladu v súlade s § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, t. j. oprávnenie na podnikanie pre požadovaný predmet zákazky –kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov;

 

2. Predloženie ponuky na celý predmet zákazky

 3. Predloženie certifikátu verifikujúceho zdravotnú nezávadnosť výrobku pri kontakte s pokožkou / certifkát potvrdzujúci zhodu vlastností uvedeného typu výrobku s technickými požiadavkami ustanovenými Vyhláškou MH SR č.635/2005 Z.z. z decembra 2005 v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením par.4 odsek 4 nariadenia vlády SR č. 404/2007 Z.z., a STN 80 0055/.

 

Použitie elektronickej aukcie: nie

 

Lehota na predkladanie ponúk:20. 8. 2018 – 27.8.2018

 

Termín otvárania ponúk: 28.8.2018

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.8.2018


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka