Copyright © 2010 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Kamenica nad Cirochou
Komunálne voľby
15.novembra 2014
design by: pcop
 
mapa Kamenica1
MAPA OBCE:
OZNAMY:

Zber ošatenia

dňa:     23.9 .- 30.9.2014
čas:     7,30  - 15,30                        
(v pracovných d
ňoch )
miesto:  Kultúrny dom            
V novej záložke  ,, AKO VYBAVIŤ"  nájdete tlačiva  na stiahnutie pre stavebný úrad a matriku
Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
Podnety na web:
ocukamenicanc@stonline.sk
Prosíme občanov, aby nás  upozornili na akékoľvek nezrovnalosti  na stránke.
FOTO KAMENICA
 

G r é c k o  k a t o l í c k y    ch r á m

Gréckokatolícki veriaci v Kamenici nad Cirochou majú svoj chrám    ...viac
_______________________________________________________________________________________
Zdravotné stredisko história a súčastnosť ...viac
_______________________________________________________________________________________
Nedeľa - 6. júla 2014 -  sa uskutočnila slávnostná schôdza včelárov tzv. „Včelárska nedeľa
_______________________________________________________________________________________
6. júla 2014 o 15,00 hod v RZ Lesík sa uskutočnila slávnostná členská schôdza PZ Jazvec
v Kamenici nad / Cirochou
____________________________________________________________________________
Firma GVP  požiadala tunajší úrad / ako stavebný úrad / o stavebné povolenie pre výstavbu „Maloobchodnej predajne potravín“  v lokalite pri Emilly - realizácia stavby - rok 2014
Územné stavebné konanie je zvolané na 15.7.2014
____________________________________________________________________________
DNI OBCE 2014
Starosta obce ďakuje všetkým organizátorom, ZŠ s MŠ a ŠJ, športovcom, spolupracovníkom, spoločenským organizáciam, účinkujúcim a sponzorom za spoluprácu pri príprave a zabezpečení Dni obce 2014 a za ich dôstojný priebeh.      ....viac
____________________________________________________________________________________
P r e v i e r k a     n a š i c h    h a s i č o v
D
ňa 09.4.2014 sa uskutočnila námatková  kontrola - previerka našich hasičov so zameraním na kontrolu techniky  a písomnosti. Kontrolu vykonalo KR HaZZ Prešov a OR HaZZ Humenné. Aby toho nebolo málo, krajské riaditeľstvo vyhlásilo cvičný poplach.
Ako sme obstáli, uvidíme po vyhodnotení...

_______________________________________________________________________________________
T v o r i v á    d i e l
ň a Dňa 16. 4. 2014 zorganizovala kamenická   základná škola tvorivú dielňu v sále kultúrneho domu za účasti žiakov našej školy,  žiakov z družobnej Tyrawy Woloskej v Poľsku  a Kamenice na Ukrajine.   ...viac
_______________________________________________________________________________________
T r a d i č n á   j a r n á    b r i g á d a   v   o b c i
d
ňa 05. 04.2014 sa uskutočnila tradičná jarná brigáda v obci za účasti zástupcov jednotlivých spoločenských zložiek a ďalších dobrovoľníkov   ...viac
UDALOSTI ROKA 07-12/2013
UDALOSTI ROKA 01-06/2013
UDALOSTI ROKA 2012

Vážení občania
V mene pána starostu a poslancov OZ  v Kamenici nad Cirochou  srdečne ďakujeme  členom miestneho Dobrovoľného hasičského  zboru, členkám  Červeného kríža, ako aj všetkým občanom,  ktorí  sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a organizácii akcie „Pri obrázku“ v lokalite Strupa
ňová dňa 15. Septembra 2014.

S úctou Ing. Alexander Bugyi

P9150552
P9150559
P9150593
P9150602
P9150614