Double click
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
OZNAMY:
 
Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
Výzva na predloženie ponuky na poskytovanie
právnych služieb   
...viac
Ponuka :
Voľné pracovné miesto na OcU      ...viac

Kamenica nad Cirochou
Oficiálna stránka obce
Kontakt:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
 
Harmonogram vývozu
odpadu
1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
D
ňa 09. decembra 2014 sa konalo 1. zasadnutie novozvoleného Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Kamenici nad Cirochou. Na tomto zasadnutí boli oznámené výsledky volieb do orgánov samosprávy, sľub zložil starosta obce  ako aj poslanci obecného  zastupiteľstva.
Ďalší program bol podľa pokynov vydaných MV SR pre ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
MIkuláš

Už tradične v predvečer Mikuláša naši najmenší v doprovode rodičov, či starých rodičov
prišli pred obecný úrad privítať Mikuláša a spolu s ním rozsvietili vianočný stromček.
Mikuláš prišiel medzi detičky v doprovode anjelikov, dobra a zla.
Deti potešili Mikuláša pesničkami, básničkami a on ich odmenil sladkými balíčkami.

      V mene starostu obce ďakujeme Kamenickému štvorlístku, žiakom a učiteľom základnej školy za spoluprácu a prípravu Mikulášskeho podvečera.
GVP
Naša  obec sa "rozrástla" o novú Maloobchodnú predaj
ňu potravín GVP, ktorá bola  skolaudovaná 18. novembra 2014 a 21. novembra bola slávnostne otvorená pre verejnosť.
Majstrovstvá Slovenska v LRV / lov rýb udicou /
D
ňa 27. a 28. septembra 2014 sa stretlo 40 najlepších milovníkov rybolovu na Majstrovstvách Slovenska v Liptovskom Mikuláši. Bol medzi nimi aj náš domáci -  pán Michal Palčinský, ktorý sa umiestnil na veľmi peknom 5. mieste.
K úspechu srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa výhier v takýchto súťažiach.
S úctou starosta obce
Hejce

19. januára 2015 sme si pripomenuli 9 rokov od pádu lietadla v maďarskej obci Hejce, kde zahynul aj náš občan pán  Ján Balog. Starosta našej obce a rodina Balogová sa zúčastnili  pietneho aktu kladenia vencov v pamätnej obci za účasti predstaviteľov štátu.
Back
Next
  V ý r o č n á   č l e n s k  á   s c h ô d z a   č e r v e n é h o   k r í ž
V pondelok, 26. Januára 2015 sa uskutoční výročná členská schôdza miestneho spolku Červeného kríža o 18,00 hod. v Kultúrnom dome. Viac informácii  pani Gabika Kyslaňová  0915 903 510.
  R e f e r e n d u m
3.januára 2015 sedem členov volebnej okrskovej komisie pre referendum zložilo sľub na obecnom úrade v Kamenici nad Cirochou. 22. januára 2015 sa uskutoční na Okresnom úrade v Humennom školenie starostov , predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií.  Referendum sa uskutoční  7. februára 2015 v zasadačke obecného úradu v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod
  G r é c k o  k a t o l í c k y    ch r á m
Gréckokatolícki veriaci v Kamenici nad Cirochou majú svoj chrám    ...via
c
  Firma GVP  požiadala tunajší úrad / ako stavebný úrad / o stavebné povolenie pre výstavbu „Maloobchodnej predajne potravín“  v lokalite pri Emilly - realizácia stavby - rok 2014.Územné stavebné konanie je zvolané na 15.7.2014
  DNI OBCE 2014
Starosta obce ďakuje všetkým organizátorom, ZŠ s MŠ a ŠJ, športovcom, spolupracovníkom, spoločenským organizáciam, účinkujúcim a sponzorom za spoluprácu pri príprave a zabezpečení Dni obce 2014    ....viac
  T v o r i v á    d i e l ň a
D
ňa 16. 4. 2014 zorganizovala kamenická   základná škola tvorivú dielňu  za účasti žiakov našej školy,  žiakov z družobnej Tyrawy Woloskej v Poľsku  a Kamenice na Ukrajine.   ...viac
  Previerka naších hasičov
Dňa 9.4.2014 sa uskutočnila námatková kontrola naších hasičov so zameraním na kontrolu techniky a písomnosti. Kontrolu vykonala KR HaZZ Prešov aOR HaZZ Humenné. Aby toho nebolo málo, krajské riaditeľstvo vyhlásilo cvičný poplach.
Ako sme obstáli, uvidíme po vyhodnotení
  T r a d i č n á   j a r n á    b r i g á d a   v   o b c i
d
ňa 05. 04.2014 sa uskutočnila tradičná jarná brigáda v obci za účasti zástupcov jednotlivých spoločenských zložiek a ďalších dobrovoľníkov  ...viac