Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
SEO
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Harmonogram vývozu
odpadu
 
Doležité čísla

Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
Aktuality 01.2016
Aktuality 12.2015
Aktuality 11.2015
Aktuality 10.2015
Aktuality 08-09.2015
Aktuality 07.2015
Aktuality 06.2015
Aktuality 05.2015
Aktuality 01-04.2015
Aktuality 2014
Oznámenie - Regionálny zberný dvor Belá nad Cirochou
Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností - Štat
Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov
Správa o činnosti matrík za rok 2015
Oznámenie o začatí stavebného konania
Pozvánka - XXVII. Snem ZMO - región Humenné
VVS a.s. - Rozhodnutie - umiestnenie stavby
Voľby do NRSR 2016 - Výsledky Kamenica nad Cirochou
List predsedu vlády samosprávam
PHSR PSK 2014 - 2020
OznámeniePHSR PSK 2014 - 2020
Oznámenie o začatí územného konania - vybudovanie ATS
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Záznam z pohovorov so záujemcami o pracovné miesto referenta
Oznámenie - Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja
 
MAPA OBCE
 
 
Výzva Prešovského samosprávneho kraja
Na základe výzvy Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadosti o
poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2016  predložila naša obec žiadosť o
dotáciu v rámci programu 2. „ Kultúra“ a podprogramu 2.3 - podpora usporiadania
kultúrnych podujatí. Výška dotácie o ktorú sa uchádzame je 4000 eur.
Prípadná pridelená dotácia bude použitá na Deň obce 2016.
O výsledku Vás budeme informovať. 
Info- Zdravotné stredisko
Vážení spoluobčania !
Pre vašu informáciu vám predkladáme skrátenú verziu ďalšieho vývoja
zdravotného strediska v obci a s ním spojených služieb pre občanov v
spádovom území lekárskych obvodov.
Trochu histórie : z informácií z médií, od poslancov a od obecného
úradu viete, že tunajší úrad budovu z vlastných prostriedkov na dve etapy
zrekonštruoval. Uznesením OZ v roku 2015 bolo rozhodnuté, že všetci budú
platiť nielen energie ako doteraz, ale aj nájom. Prebehla písomná a ústna
výmena informácií o výške nájmu. Poslanci boli zhovievaví a nájom dali na 7.5
eur za meter štvorcový pre všetkých nájomcov. Potiaľ je to všetko v poriadku.
V januári 2016, keď sa hodnotia záväzky a pohľadávky sme zistili, že to, čo je
uvedené v zmluvách o nájme vo vzťahu k energiám a o prenájme za priestory
sa u niektorých nájomcov nesplnilo. Keďže sa nesplnila litera zákona, ktorú
poslanci prejavili cestou tunajšieho úradu do zmlúv o nájme, logicky nastupuje
vymožiteľnosť práva. ..viac
Zasadnutie obecnej rady
Dňa 15. 3. 2016 sa uskutočnilo zasadnutie obecnej rady.
Predmetom rokovania bola táto problematika : ...viac

Back
Next
Odpredaj svietidiel....viac
Chovné alebo lovné - večná dilema každého poľovníka
Aj tohto roku koncom februára sa skončila poľovnícka sezóna. Aká bola sezóna, to bilancovali výročné
členské schôdze a plody našej práce v mesiaci marci zhodnotila okresná chovateľská prehliadka - zo
zákona povinná , kde sa hodnotia a bodujú trofeje zveri, ktoré boli odlovené za ostatnú poľovnícku
sezónu. ...viac
Jarná brigáda
V sobotu 9. 4. 2016 sa konala tradičná jarná brigáda. Na jej organizovaní sa podieľal obecný úrad a
poslanci OZ. Brigády sa zúčastnili aj zástupcovia spoločenských zložiek, ktoré pôsobia v našej obci.
Práce v jednotlivých častiach obce boli rozdelené dňa 5. 4. 2016, kedy sa na obecnom úrade konalo
stretnutie zástupcov spoločenských zložiek. ...viac
Stretnutie družobných obcí
Dňa 7. 4. 2016 sa z podnetu družobnej obce Kamjanica pri Užhorode - Ukrajina, uskutočnilo stretnutie
družobných obcí k problematike chystanej medzinárodnej výzvy na čerpanie fondov pre štáty na osi :
Poľsko - Ukrajina - Slovensko - Maďarsko - Rumunsko. Za našu obec sa zúčastnili rokovania starosta
obce, riaditeľ školy a pani učiteľka Mgr. Marta Jančíková. Predmetom rozhovorov na rokovaní bola aj
problematika materských a základných škôl...viac
Aktivačná činnosť
Zimu bez snehu sme zvládli, je pred nami obecná brigáda, ktorá je plánovaná na 9. 4. 2016 v réžii komisie
pre ŽP a VP. Všetci viete, že tak veľkú dedinu ( extravilán a intravilán) dvoma brigádami do roka nie je
možné udržať v tzv. super poriadku, obecný úrad v zime uzatvoril s NÚP Humenné zmluvy na tzv.
aktivačných pracovníkov, ktorých podľa jednotlivých paragrafov uvádzame nasledovne :...viac
Etický kódex poľovníkov
My, poľovníci , priatelia a ochrancovia prírody máme za sebou obdobie intenzívnej starostlivosti o
zver, plesov , výročných schôdzí, ale aj obdobie okresných chovateľských prehliadok, ktoré končili
poradou predsedov a poľovných hospodárov. Týždeň predtým sme zvládli aj jarné sčítanie zveri. My,
tu spolupôsobiace štyri obce, z ktorých je nás v PZ Jazvec organizovaných 44 členov , sme už v jarnom
období stihli aj dve brigády. . ..viac
Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie - aktuálne info od VVS a.s
Vážený obyvatelia, radi by sme Vás informovali, že v termíne od 14. 3. 2016 do 22. 6. 2016 VVS a.s.
vyhlásila GENERÁLNY PARDÓN pre vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí neoprávnene vypúšťajú  odpadové
vody do verejnej kanalizácie, alebo neoprávnene odoberajú pitnú vodu z verejného vodovodu.
V tomto období si VVS a.s. nebude uplatňovať  náhradu škody a poplatok za zistenie a preverenie
neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu a neoprávneného vypúšťania odpadových vôd
do verejnej kanalizácie u zákazníkov, ktorí si upravia zmluvné vzťahy a na zákazníckych centrách VVS
a.s. zaevidujú pripojenie  na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu.
Veríme,  že len Vaša zaneprázdnenosť a uponáhľaný spôsob života spôsobili to, že ste opomenuli dať
si svoje zmluvné vzťahy do súladu s platnými zákonmi SR.

Požiar rodinného domu
Dňa 28. 2. 2016 krátko po 19:00 došlo k požiaru rodinného domu na Ulici Partizánskej. Duchaprítomnosťou
a profesionálnym prístupom majiteľa susednej nehnuteľnosti bola privolaná pomoc HZZ Humenné. Pri
likvidácii požiaru asistovali aj DHZ Kamenica nad Cirochou. Odborným riadením celého zásahu bol požiar
veľmi rýchlo zlikvidovaný. Starosta obce aj týmto ďakuje štátnym a dobrovoľným hasičom za profesionálny
prístup pri likvidácii požiaru.
Voľby 2016 - Hlasovacie preukazy
Dňa 5. marca 2016 sa uskutočnia voľby do NRSR. S tým súvisí aj možnosť pre občanov voliť mimo svojho
bydliska, t.j. ak volič nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá
obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz.
Osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, v úradných hodinách obce t.j. v piatok 4. marca 2016
do 14:30.
Výročné členské schôdze
Dňa 20. 2. 2016 sa uskutoční výročná členská schôdza DHZO.
Dňa 25. 2. 2016 sa uskutoční výročná členská schôdza Zväzu zdravotne postihnutých.
Dňa 27. 2. 2016 sa uskutoční výročná členská schôdza PZ Jazvec Kamenica nad Cirochou. Keďže máme
rotujúci systém, schôdza sa uskutoční v KD Modra n. C.
Dňa 7. 2. 2016 sa uskutočnila výročná členská schôdza Únie žien v obci.
Dňa 8. 2. 2016 sa uskutočnila členská schôdza miestneho spolku Červeného kríža.

Vyhlásenie prvého stupňa povodňovej aktivity
Dňa 15. 2. 2016 starosta obce po komunikácií s členmi krízového štábu, vyhlásil prvý stupeň povodňovej
aktivity. Bolo tak vykonané v súlade so zákonom 7/2010. Krízový štáb obce monitoroval situáciu na
všetkých tokoch v obci dňa 15. 2. 2016 o 16:00 a 22:00 a dňa 16. 2. 2016 o 7:00. Vzhľadom na večerný
vývoj bolo všetko prichystané na vyhlásenie 2. stupňa, no realita ráno nasvedčovala tomu, že vody upadli a
až do odvolania ostávame pri 1. stupni.

Prijatie bývalého starostu p. Štefana Kapuscinského na obecnom úrade
9. 2. 2016 starosta obce za účasti zástupcu terajších, ale aj bývalých zamestnancov OCÚ prijal bývalého
starostu obce, p. Š. Kapuscinského. Uskutočnilo sa to z príležitostí dožitých 70. rokov menovaného. V
priateľskej a konštruktívnej atmosfére sa spomínalo na časy po tzv. nežnej revolúcii, aké to bolo, keď nikdy
nebolo dosť peňazí ale aj na chvíle úsmevné. Tento prejav úcty treba vnímať ako poďakovanie a ľudské
dobro za 17 rokov počas ktorých stál na čele verejného života v našej obci.
Štefan, v mene občanov aj v mene svojom ti za vykonanú prácu ďakujeme.