Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Harmonogram vývozu
odpadu
 
Doležité čísla

Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
Aktuality 02-03.2016
Aktuality 01.2016
Aktuality 12.2015
Aktuality 11.2015
Aktuality 10.2015
Aktuality 08-09.2015
Aktuality 07.2015
Aktuality 06.2015
Aktuality 05.2015
Aktuality 01-04.2015
Aktuality 2014

Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav - Riešenie energetickej
 
MAPA OBCE
 
 
Výzva Prešovského samosprávneho kraja
Na základe výzvy Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadosti o  
poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2016  predložila naša obec žiadosť o  
dotáciu v rámci programu 2. „ Kultúra“ a podprogramu 2.3 - podpora usporiadania  
kultúrnych podujatí. Výška dotácie o ktorú sa uchádzame je 4000 eur.
Prípadná pridelená dotácia bude použitá na Deň obce 2016.
O výsledku Vás budeme informovať. 
Info- Zdravotné stredisko
Vážení spoluobčania !
Pre vašu informáciu vám predkladáme skrátenú verziu ďalšieho vývoja
zdravotného strediska v obci a s ním spojených služieb pre občanov v
spádovom území lekárskych obvodov.
Trochu histórie : z informácií z médií, od poslancov a od obecného
úradu viete, že tunajší úrad budovu z vlastných prostriedkov na dve etapy
zrekonštruoval. Uznesením OZ v roku 2015 bolo rozhodnuté, že všetci budú
platiť nielen energie ako doteraz, ale aj nájom. Prebehla písomná a ústna
výmena informácií o výške nájmu. Poslanci boli zhovievaví a nájom dali na 7.5
eur za meter štvorcový pre všetkých nájomcov. Potiaľ je to všetko v poriadku.
V januári 2016, keď sa hodnotia záväzky a pohľadávky sme zistili, že to, čo je
uvedené v zmluvách o nájme vo vzťahu k energiám a o prenájme za priestory
sa u niektorých nájomcov nesplnilo. Keďže sa nesplnila litera zákona, ktorú
poslanci prejavili cestou tunajšieho úradu do zmlúv o nájme, logicky nastupuje
vymožiteľnosť práva. ..viac


Back
Next
Odpredaj svietidiel....viac
25. ročník Zemplínskeho pohára DHZ
V sobotu 7. 5. sa v Strážskom konal už 25. ročník Zemplínskeho pohára. Bola to zároveň prvá tohtoročná
hasičská súťaž. Naši hasiči v silnej konkurencii 25. tímov obsadili pekné 4. miesto s časom 16,75 s.
Zároveň sme si prevzali pamätnú plaketu pre DHZ za dlhoročný prínos Zemplínskemu poháru a takisto bol
ocenený za dlhoročnú prácu náš člen p. Jozef Korej. My sa samozrejme k tomuto poďakovaniu pripájame,
pretože bez neho a jeho obety voľného času by naše DHZ nebolo tam kde je. Zároveň želáme celému DHZ
Kamenica nad Cirochou úspešnú sezónu. ...viac
Majáles
Dňa 30. 4. 2016 sa uskutočnil už tradičný Majáles v obci. Úžasnú zábavu zorganizoval miestny spolok
Červeného kríža na profesionálnej úrovni. Dobrú zábavu domácim a cezpoľným hosťom umocnila kvalitná
hudba, hodnotná tombola, výborná kuchyňa a veľa pozitívnych emócií na druhý deň. Starosta obce odporučil
funkcionárom Červeného kríža v budúcnosti v predvečer tejto veselice postaviť pred obecným úradom
tradičný prvomájový strom. Uvidíme, aká bude odozva. ...viac
Oprava Kultúrneho domu
Vážení spoluobčania, dozrel čas keď treba v obci opraviť a zatepliť aj poslednú stavbu, ktorú vlastní obec,
t.j. náš kultúrny dom a obecný úrad vrátane  bývalého kina. V týchto dňoch sa realizuje verejné obstarávanie
na zhotoviteľa stavby. Verejné obstarávanie sme zadali profesionálnej firme. O výsledku vás budeme včas
informovať. Stavebné povolenie (ohlásenie drobnej stavby) vám touto formou sprístupňujeme.  ...viac
Úprava verejných priestranstiev
V týchto dňoch obecný úrad cez zamestnancov a aktivačných pracovníkov prevádza kosby verejných
priestranstiev, čistenie náučných chodníkov v lokalite ponad ulicu Kamennú (za cintorínom). Veľkú
pozornosť sme venovali aj studničke pod Priedolom a nezabudli sme ani na „okvietočkovanie“ obce, t.j.
ťahavé kvety na stĺpoch verejného osvetlenia, zatiaľ len v lokalite od pomníka po malú vlakovú zastávku.
Slovo zatiaľ si vysvetľujme tak, že pokiaľ prácu s rastlinkami tohto roku zvládneme, o rok v tomto čase sa
kvetinová výzdoba rozšíri aj na betónové stĺpy po ulici Humenskej. Vážení spoluobčania, toto všetko je pre
vás , aj vy sa o to starajte. Keď nás bude viac, Kamenica bude krajšia. ...viac
Deň Matiek 2016
Dňa 13. mája 2016 o 18:00 obecný úrad v spolupráci so Základnou školou tradične uskutoční Deň Matiek
ako prejav úcty darkyniam života. V programe vystúpia naše deti a spevák Marián Bango.

Chovné alebo lovné - večná dilema každého poľovníka
Aj tohto roku koncom februára sa skončila poľovnícka sezóna. Aká bola sezóna, to bilancovali výročné
členské schôdze a plody našej práce v mesiaci marci zhodnotila okresná chovateľská prehliadka - zo
zákona povinná , kde sa hodnotia a bodujú trofeje zveri, ktoré boli odlovené za ostatnú poľovnícku
sezónu. ...viac
Jarná brigáda
V sobotu 9. 4. 2016 sa konala tradičná jarná brigáda. Na jej organizovaní sa podieľal obecný úrad a
poslanci OZ. Brigády sa zúčastnili aj zástupcovia spoločenských zložiek, ktoré pôsobia v našej obci.
Práce v jednotlivých častiach obce boli rozdelené dňa 5. 4. 2016, kedy sa na obecnom úrade konalo
stretnutie zástupcov spoločenských zložiek. ...viac
Stretnutie družobných obcí
Dňa 7. 4. 2016 sa z podnetu družobnej obce Kamjanica pri Užhorode - Ukrajina, uskutočnilo stretnutie
družobných obcí k problematike chystanej medzinárodnej výzvy na čerpanie fondov pre štáty na osi :
Poľsko - Ukrajina - Slovensko - Maďarsko - Rumunsko. Za našu obec sa zúčastnili rokovania starosta
obce, riaditeľ školy a pani učiteľka Mgr. Marta Jančíková. Predmetom rozhovorov na rokovaní bola aj
problematika materských a základných škôl...viac
Aktivačná činnosť
Zimu bez snehu sme zvládli, je pred nami obecná brigáda, ktorá je plánovaná na 9. 4. 2016 v réžii komisie
pre ŽP a VP. Všetci viete, že tak veľkú dedinu ( extravilán a intravilán) dvoma brigádami do roka nie je
možné udržať v tzv. super poriadku, obecný úrad v zime uzatvoril s NÚP Humenné zmluvy na tzv.
aktivačných pracovníkov, ktorých podľa jednotlivých paragrafov uvádzame nasledovne :...viac