Copyright © 2010 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Kamenica nad Cirochou
Podnety na web:
ocukamenicanc@stonline.sk
Prosíme občanov, aby nás  upozornili na akékoľvek nezrovnalosti  na stránke.
design by: pcop
 
mapa Kamenica1
MAPA OBCE:
V novej záložke  ,, AKO VYBAVIŤ"  nájdete tlačiva  na stiahnutie pre stavebný úrad a matriku
Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
FOTO KAMENICA
 
Júl, august 2014
Výmena vykurovacích telies, ventilov a radiátorových prípojok v rámci vyhláseného havarijného stavu  v Základnej škole s MŠ a ŠJ v Kamenici nad Cirochou
-Dodávateľ  - Stanislav Fabian - PLUMBER, Mirka Nešpora  61, 080 01 Prešov
Júl 2014
Výmena vchodových dverí a okien na budove Obvodného zdravotného strediska v Kamenici n/Cir.
-Dodávateľ - UNITERMONT Humenné
August 2014 -
Zateplenie obvodového plášťa budovy Obvodného zdravotného strediska Kamenica nad Cirochou kontaktným zatepľovacím systémom s použitím tepelného izolantu z fasadného polystyrénu
-Dodávateľ - Ľuboslav Ľubiščák - ĽUBOstav,  Kamienka 168
August 2014
- bude zverejnené výberové konanie na rekonštrukciu miestnych komunikácií - Štúrova, Lesná,
Pod Žbirom. Výberová komisia na dodávateľa prác bola určená obecným zastupiteľstvom
na poslednom  zasadnutí  OZ d
ňa 26.06.2014
_______________________________________________________________________________________
Zdravotné stredisko história a súčastnosť ...viac
_______________________________________________________________________________________
Nedeľa - 6. júla 2014 -  sa uskutočnila slávnostná schôdza včelárov tzv. „Včelárska nedeľa
_______________________________________________________________________________________
6. júla 2014 o 15,00 hod v RZ Lesík sa uskutočnila slávnostná členská schôdza PZ Jazvec
v Kamenici nad / Cirochou
____________________________________________________________________________
Firma GVP  požiadala tunajší úrad / ako stavebný úrad / o stavebné povolenie pre výstavbu „Maloobchodnej predajne potravín“  v lokalite pri Emilly - realizácia stavby - rok 2014
Územné stavebné konanie je zvolané na 15.7.2014
____________________________________________________________________________
DNI OBCE 2014
Starosta obce ďakuje všetkým organizátorom, ZŠ s MŠ a ŠJ, športovcom, spolupracovníkom, spoločenským organizáciam, účinkujúcim a sponzorom za spoluprácu pri príprave a zabezpečení Dni obce 2014 a za ich dôstojný priebeh.      ....viac
___________________________________________________________________
G r é c k o  k a t o l í c k y    ch r á m
Finišuje výstavba grécko katolíckého chrámu na hlavnej ulici...
viac
_______________________________________________________________________________________
P r e v i e r k a     n a š i c h    h a s i č o v
D
ňa 09.4.2014 sa uskutočnila námatková  kontrola - previerka našich hasičov so zameraním na kontrolu techniky  a písomnosti. Kontrolu vykonalo KR HaZZ Prešov a OR HaZZ Humenné. Aby toho nebolo málo, krajské riaditeľstvo vyhlásilo cvičný poplach.
Ako sme obstáli, uvidíme po vyhodnotení...

_______________________________________________________________________________________
T v o r i v á    d i e l
ň a Dňa 16. 4. 2014 zorganizovala kamenická   základná škola tvorivú dielňu v sále kultúrneho domu za účasti žiakov našej školy,  žiakov z družobnej Tyrawy Woloskej v Poľsku  a Kamenice
na Ukrajine.   ...viac
_______________________________________________________________________________________
T r a d i č n á   j a r n á    b r i g á d a   v   o b c i

D
ňa 05. 04.2014 sa uskutočnila tradičná jarná brigáda v obci za účasti zástupcov jednotlivých spoločenských zložiek a ďalších dobrovoľníkov z radov občanov. ...viac
UDALOSTI ROKA 07-12/2013
UDALOSTI ROKA 01-06/2013
UDALOSTI ROKA 2012