Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
SEO
Oznámenie o začatí stavebného konania ...viac
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Harmonogram vývozu
odpadu
 
Doležité čísla

Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
Oznámenie o koncesii
na služby ...viac
Aktuality 10.2015
Aktuality 08-09.2015
Aktuality 07.2015
Aktuality 06.2015
Aktuality 05.2015
Aktuality 01-04.2015
Aktuality 2014
Oznámenie Vychodoslovenská distribučná / grafická časť
Oznámenie o doručení správy - Generel dopravnej infraštruktúry
Rozhodnutie o umiestnení stavby
Poskytnutie dotácie - Výmena okien a dverí na budove obecného úradu
Predvolanie na rozvrhové pojednávanie
Oznámenie o vypracovaní dokumentu Generel dopravnej ingraštruktúry PO kraja
List predsedu vlády SR samosprávam
Projekt Integrovaných obslužných miest

Odovzdávací a Preberací protokol o odovzdaní sústavy verejného
Protokol modernizácie sústavy verejného osvetlenia v obci Kamenica nad Cirochou
Stavba ,,Kamenica nad Cirochou - intenzifikácia ČOV´´
Intenzifikácia ČOV
Intenzifikácia ČOV2
Prezentácia nového strategického partnera ZMOS Slovak Telekom
 
Do Kamenice nad Cirochou doniesli zlatú a bronzovú medailu!

Obrovský úspech dosiahli členovia Športového klubu Miko fit-box z Kamenice nad
Cirochou počas Majstrovstviev Slovenska jednotlivcov v boxe v staršom doraste! ... viac

Odpoveď na list
Ako pán F. Burda, poslanec za SNS, za rok svojej ne/činnosti/ starostovi a obci
pomohol...

Vážení spoluobčania,  redakcia mi dala možnosť vyjadriť sa k článku F. Burdu, za čo
ďakujem a túto možnosť aj využívam.
       Jeho pohľad na nečinnosť a zároveň na moje zvýšenie platu  je zaujímavý, ale
neprekvapivý. Tak ako sú odmeňovaní poslanci a členovia komisii za činnosť, alebo
nečinnosť, podobne sa poslanci raz za čas vyjadrujú aj k platu starostu.
Z pohľadu zákona poslanci využili svoje právo a plat mi pri hlasovaní upravili smerom hore.
Je tu aj etická rovina. Ako rozmýšľali poslanci pri zvýšení platu neviem, ale osobný
príplatok sa dáva za niečo naviac. Ako starosta obce s rozšírenými právomocami
vykonávam činnosti, ktoré  iné obce v okrese nerobia. Konkrétne som stavebný úrad pre
mesto Humenné a pre obec Kamenicu nad Cirochou. Sme matričným úradom pre 4 obce.
Celoročne zabezpečujem servis pri údržbe cintorína, ktorý nie je majetkom obce, vrátane
pochovávania. V náplní práce starostu nie je vypracovávanie projektov, no aj napriek tomu
so zamestnancami úradu tzv. mäkké projekty robíme sami. ...viac
Denný stacionár v našej obci


Nezisková organizácia HÁJIK oznamuje všetkým starobným a invalidným
dôchodcom, že od januára 2016 sa otvára denný stacionár v priestoroch
základnej školy v Kamenici nad Cirochou. DS bude otvorený od pondelka -
do piatka od 08.00 do 16.00 hod. Poplatok za pobyt je 1 € denne, v cene sú
zahrnuté obedy, káva, čaj, minerálka, terapie, prednášky a iná záujmová
činnosť. Dôchodcovia si môžu vyzdvihnúť žiadosť o posúdenie odkázanosti
na sociálnu službu u pani Harbistovej.
Kontakt: 0911 648 159
K žiadosti je potrebné doložiť lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti
na sociálnu službu od obvodného lekára.
Prerušenie distribúcie elektriny
bude v termíne:

24.11.2015 od 8:30h do 12:00h
26.11.2015 od 7:20h do 17:00h
viac

Back
Next
 
Oznámenie 
-intenzifikácia ČOV
MAPA OBCE
 
Odpredaj svietidiel....viac
Zber šatstva
od 30.11.2015 do 04.12.2015
v pracovných dňoch
od 07,30 do 15,30 hod....viac


Oznamenie o začatí stavby...viac
Obecná brigáda
Dňa 7. 11. 2015 sa uskutočnila dedinská brigáda. Brigády sa zúčastnili niektorí členovia z 12
spoločenských zložiek, ale aj občania nikde nezaradení. Pre pracovnú vyťaženosť sa brigády nezúčastnili
členovia miestneho spolku Slovenského červeného kríža a členovia športového klubu Miko fit - box. Tieto
dve spoločenské  zložky vykonajú brigádu v náhradnom termíne 14. 11. v lokalite cintorín. Poslanci obce a
starosta obce ďakujú občanom za aktívny prístup k svojej obci. Viď foto.
Pridelenie protipovodňových vozíkov
Dňa 4. 11. 2015 po zasadnutí vlády SR v okrese Trebišov, boli niektorým aktívnym DHZ v kraji pridelené
protipovodňové vozíky. Aj výsledky kamenických hasičov boli osobne ocenené ministrom vnútra p.
Róbertom Kaliňákom a aj našim hasičom za účasti starostu obce bol odovzdaný protipovodňový vozík pre
potreby obce. Celý akt mal dôstojný priebeh. Pokiaľ sme dobre pochopili príhovor funkcionárov
Hasičského a záchranného zboru a podpredsedu vlády a ministra vnútra Róberta Kaliňáka, ešte môžeme
očakávať do obce ďalšiu požiarnu techniku. Foto prikladáme.
Miestny spolok Slovenského červeného kríža
Starosta obce týmto ďakuje miestnemu spolku Slovenského červeného kríža v Kamenici nad Cirochou za
angažovanie sa v prospech kamenických občanov, ktorí sa krátkodobo alebo dlhodobo ocitli v núdzi.
Konkrétne sa táto pomoc z úrovne červeného kríža v spolupráci s obchodným reťazcom Kaufland prejavila
tak, že v obci bolo rozdaných 5 balíčkov pre kamenické rodiny v núdzi. Červenokrižiaci, ďakujeme vám.
Zoznam zákonov - priestupky
Vážení spoluobčania, Zákon o obecnom zriadení 369 a jeho novela 102 ukladajú samosprávnym orgánom
množstvo kompetencií. Odborníci na samosprávu tvrdia, že do náplne práce starostu a zamestnancov
obce patrí viac ako 4000 kompetencií. Realita je taká, že s tým všetkým treba denno - denne pracovať a
častokrát si to ani Vy spoluobčania ,ktorých sa to týka, neuvedomujete. V ostatnom čase nám pribúdajú
podnety a sťažnosti od občanov , ktorí upozorňujú na rôzne neduhy, ktoré sa na území intravilánov ale aj
extravilánov dejú. Keďže obec, zamestnanci, ale aj obecné zastupiteľstvo majú vo forme komisií a
poradných orgánov priamo či nepriamo k dispozícií aparát, najčastejší tlak zo strany nespokojných
občanov je práve na verejný poriadok a životné prostredie. Vážení spoluobčania pre vaše  zorientovanie sa,
Vám predkladáme kompletný zoznam právnych predpisov, podľa ktorých obec ukladá sankcie, pokuty za
priestupky a iné správne delikty. Zároveň Vám predkladáme zoznam zákonov, podľa ktorých obec
prejednáva priestupky v blokovom konaní.
Príprava rozpočtu na rok 2016
Dňa 11. 11. 2015 tým v zložení,  Ing. Alexander Bugyi,  JUDr.Miroslav Hodák, Mária Škrlíková, Ing.
Monika Hamaďáková , začína pripravovať rozpočet na rok 2016. Stratégiou je peniažky investovať do vecí,
ktoré občania pocítia. Strategickým cieľom v najbližších rokoch bude oprava, rekonštrukcia obecného
úradu, kultúrneho domu, kina, podľa možností z projektov EÚ. V najhoršom prípade z vlastných
prostriedkov. Tieto budovy sú poslednými stavbami v majetku obce, ktoré neboli zrekonštruované. Všetky
ostatné zrekonštruované boli. Pre občanov poznamenávame, že projekt na zateplenie kultúrneho domu a
kina vrátane novej fasády bol na Envirofond odovzdaný v mesiaci september 2015. V mesiaci november
2015 očakávame ďalšiu výzvu na verejné budovy v majetku obce, kde sa má riešiť energetika, ( kotly,
riadiátory, kolektory... atď.).