Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
SEO
Harmonogram vývozu
odpadu
Oznámenie o začatí stavebného konania ...viac
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
 
Doležité čísla

Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
Oznámenie o koncesii
na služby ...viac
Aktuality 07.2015
Aktuality 06.2015
Aktuality 05.2015
Aktuality 01-04.2015
Aktuality 2014
Oznámenie Vychodoslovenská distribučná / grafická časť
Oznámenie o doručení správy - Generel dopravnej infraštruktúry
Rozhodnutie o umiestnení stavby
Poskytnutie dotácie - Výmena okien a dverí na budove obecného úradu
Predvolanie na rozvrhové pojednávanie
Oznámenie o vypracovaní dokumentu Generel dopravnej ingraštruktúry PO kraja
List predsedu vlády SR samosprávam
 
 
Ocenenie pre pána Jána Kormucika
Pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2.
svetovej vojny boli predsedom vlády
Ruskej federácie medailou ocenení
účastníci 2. svetovej vojny. Takouto
medailou bol ocenený aj náš občan,
žijúci priamy účastník bojov, 93 ročný
Ján Kormucik, bytom Železničná 358,
Kamenica nad Cirochou.
Aj vedenie obce sa pripája a blahoželá
k oceneniu. 
Ocenenie pre starostu Obce
Jednota dôchodcov na Slovensku udelila ďakovný list starostovi našej Obce
Ing. Alexandrovi Bugyimu za dlhoročnú veľmi dobrú spoluprácu a pomoc
Základnej organizácii - Jednoty dôchodcov Slovenska v Kamenici nad
Cirochou.
Ďakujem Základnej Organizácii - Jednoty dôchodcov Slovenska a Klubu
dôchodcov Platan a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
                                                                                                    Ing. Alexander Bugyi
                                                                                                           starosta obce
Back
Next
 
Oznámenie 
-intenzifikácia ČOV

Projekt digitálne učivo na dosah - výkopové práce

Mesto Humenné ako príslušný stavebný úrad dňa 31 .7 . 2015 vydalo pre Národnú agentúru pre sieťové a
elektronické služby, so sídlom v Trnave rozhodnutie o umiestnení stavby : „Realizácia verejnej
telekomunikačnej siete - digitálne učivo na dosah, okres Humenné“ na pozemkoch v katastrálnom území
Humenné, Hažín nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou, Modra nad Cirochou. ...viac
Pre lepšiu bezpečnosť občanov - nové svietidlá v Kamenici nad Cirochou
Dňa 17. 8. 2015 začal v obci Kamenica nad Cirochou ENEL cez dodávateľské firmy výmenu svietidiel, 
nosičov a rozvádzačov verejného osvetlenia. Keďže doterajšie verejné osvetlenie bolo už technicky a
morálne zastarané a taktiež energeticky neefektívne, Obec Kamenica nad Cirochou sa rozhodla využívať
modernejšie a efektívnejšie LED svietidlá....viac
Kontrola v Materskej škôlke

V Materskej škôlke v Kamenici nad Cirochou sa v letných mesiacoch uskutočnila kontrola o dodržiavaní
hygienických zásad. Po odobratí vzoriek z pieskoviska  bolo zistené značné bakteriálne znečistenie. V
34. týždni 2015 bol starý znečistený piesok z pieskovísk MŠ zlikvidovaný a dňa 24. 8. 2015 bol dovezený
nový - nezávadný piesok do pieskovísk.

Informačné stretnutie „ Ekoobec 2015

Nadácia Pontis so sídlom v Bratislave v spolupráci s Obecným úradom Kamenica nad Cirochou v stredu
9. septembra plánuje uskutočniť informačné stretnutie s primátormi miest a starostami obcí. Podujatie sa
uskutoční v priestoroch obecného úradu od 10:00 hod. Počas stretnutia budú okrem pevne stanoveného
programu k aktuálnemu programu „Ekoobec 2015 - bezplatné energetické audity verejných budov“,
poskytnuté aj konzultácie. Program vyhlasuje Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis v
spolupráci s odbornými partnermi - Asociáciou poskytovateľov energetických služieb a Slovenskou radou
pre zelené budovy. 

Informácia o činnosti MAS Pod Vihorlatom
od tohtoročného Valného zhromaždenia našej MAS ubehli už 3 mesiace. V máji sme sa všetci
členovia uzniesli v Jasenove na tom, že naša verejno-súkromná iniciatíva smerujúca k podpore
a naštartovaniu intenzívneho rozvoja regiónu má v našich podmienkach zmysel.....viac
Vládna agentúra SARIO - megaprojekty
Vládna agentúra SARIO sa intenzívne zaujíma o štátnu pôdu v katastrálnom území  Kamenica nad
Cirochou s cieľom mať v zálohe lokalitu na budúce megaprojekty v rámci Európskej Únie.
Výmena svietidiel v obci
Dňa 17. 8. 2015 ENEL cez dodávateľské firmy začína v obci výmenu svietidiel a nosičov. V dňoch 17. a
18. 8. bude ulica Humenská bez elektrickej energie. Konkrétne časy budú občanom oznámené včas
miestnym rozhlasom.
Úspešná podnikateľka p. Jana Harbistová
K trhovému mechanizmu v obci patria aj podnikatelia. V konkurenčnom prostredí si bez nich nevieme
predstaviť kvalitu každodenného života. Jednou z nich je aj pani Jana Harbistová, ktorú sme si určite
všetci všimli, ale všimol si ju aj časopis Tovar a Predaj, ktorý o nej napísal príspevok a my vám ho takouto
formou predstavujeme. FOTO
Ukončené žatevné práce
Agroluk s.r.o. Kamenica nad Cirochou dňa 6. 8. 2015 ukončil žatevné práce na výmere cca 300 ha.
Vysoké úrody boli zaznamenané u pšenice ozimnej a jačmeňa jarného. Dňa 7. 8. sa v uvedenom
poľnohospodárskom podniku konali dožinky.
Návšteva riaditeľa VVS a.s. v obci - obhliadka lokality Píla JRD
Dňa 3. augusta 2015 riaditeľ VVS a.s. závod Humenné navštívil obec s cieľom obhliadky lokality Píla
JRD, kde sa realizuje výstavba rodinných domov. Táto lokalita je zahrnutá v územnom pláne pre výstavbu
rodinných domov. Terajší a budúci stavebníci požadujú urýchlené dobudovanie inžinierskych sietí. Po
obhliadke bol daný prísľub zaradenia dvoch ulíc (bezmenných) do plánu na výstavbu v najkratšom
možnom termíne.