Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
SEO
Harmonogram vývozu
odpadu
Zber použitého ošatenia
25.5- 29.5.2015 ...viac
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
 
Doležité čísla

Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
  Skúška LED osvetlenia v obci
Od 22. týždňa 2015 SE Predaj  s.r.o., Mlynské Nivy, Bratislava nainštaluje v obci Kamenica nad Cirochou na skúšku tri kusy LED osvetlenia. Cieľom tohto mini projektu je porovnať výkonnosť ( svietivosť) existujúceho osvetlenia v obci s chystaným LED osvetlením v obci. ...viac
  Projekt multifunkčné ihrisko 18x33 m
Dňa 18. mája bola na Úrad vlády SR odoslaná žiadosť s projektom na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým povrchom. Rozpočtový náklad stavby je 76 294,71 eur. Požadovaná čiastka je 45 885,96 eur  (bolo možné žiadať maximálne 50 000 eur).
 
Zápis o vykonaní   „päťročnej komisionálnej prehliadky železničných priecestí" V
dňoch 10. a 16.  marca 2015 sa uskutočnila „ päťročná komisionálna prehliadka“ všetkých
železničných priecestí na trati : Humenné - Snina - Stakčín  (okresy Humenné a Snina).
Fyzickú kontrolu prehliadky začiatkom každého určeného dňa zahájil zástupca ŽSR Ing.
Jaroslav Bednarčík, vedúci SMSÚ ŽTS TO Prešov. Za Obec Kamenica nad Cirochou sa „
komisionálnej prehliadky“ zúčastnil zástupca starostu obce pán JUDr. Miroslav Hodák
 
Vážení spoluobčania, rozhodnutím Okresného úradu v Humennom bol dňa 1.2.
2015 PZ Jazvec schválený PR Hrabiny v staronových hraniciach na dobu 15 rokov.
Sme si vedomí, že príroda patrí všetkým a preto prosím, aby sme sa k nej aj tak
správali....viac
 
MAS pod Vihorlatom
Dňa 30. 3. O 13 : 00 hod sa uskutoční pracovné stretnutie členov a starostov  Miestnej
akčnej skupiny (MAS) Pod Vihorlatom v kultúrnom dome v Jasenove. O záveroch a
výsledkoch budeme včas informovať
 
Zásah miestneho DHZ  dňa 27. 3. po overení informácie, že v lokalite za bačovňou horí,
bol výjazd kamenických hasičov na ohlásené miesto. Požiar bol lokalizovaný a vlastnými
silami a prostriedkami zlikvidovaný.  Starosta obce kamenickým hasičom ďakuje.
 
Odchyt psov v obci
Obec Kamenica nad Cirochou využíva od roku 2007 služby firmy HUNTER - Ing. Igor Tomko,
Trebišov.
  Dňa 21. 3. sa po roku opäť uskutočnila jarná brigáda za aktívnej účasti Spoločenských zložiek a  nezaradených občanov. Aj napriek tomu, že aktivační pracovníci intenzívne     extravilán obce už od minulého leta.
Súbežne s obecnou brigádou sa konalo tzv. sčítanie zveri v tunajšom poľovnom revíry Hrabiny.   ...viac
 
Únia žien - brigáda
Dňa 9. 3. 2015 časť členiek Únie žien po dohode so starostom Obce vykonala brigádu v obci.
Činnosť bola zameraná na údržbu zelene v skalkách v centre Obce. Vedenie obce za brigádu
ďakuje.
 
Vyčistenie vodného toku
Starosta obce listom zo dňa 4.3. 2015 požiadal povodie Laborca Michalovce o vyčistenie
vodného toku v správe povodia poniže fary, tečúceho do toku Cirocha. Požiadavka obce bola
akceptovaná a 12.3. 2015 technika a pracovníci povodia začali s úpravou vodného toku.
Vedenie obce za konštruktívny prístup ďakuje.
 
Zakúpenie kosačky pre obec, v marci 2015 obec zakúpila malotraktor - kosačku AL-KO typu T 23 - 125,
4 HD pre potreby obce. Aj keď traktor je majetkom obce, z doterajších skúseností vyplýva, že najviac ho
bude využívať hospodár pri kosení futbalového ihriska v parku. Cena malotraktora je  4290 eur  s DPH.
Poslanci Obecného zastupiteľstva  a starosta Obce aj touto formou vyslovujú presvedčenie, že úmerne
kvalite traktora  budú aj výsledky vo futbalovej súťaži
 
Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
Dňa 17. marca 2015 sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Humennom so začiatkom o
10:00 uskutoční pracovné stretnutie zástupcov miest a obcí. ..viac
 
Jarné sčítanie zveri
Dňa 21. 3. o 8:00 sa na základe rozhodnutia OÚ v Humennom a RGO SPZ v Humennom uskutoční
sčítanie zveri v PR Hrabiny. Členovia PZ Jazvec plánujú v revíri vykonať jarné sčítanie zveri,
doplniť kamennú soľ, vykonať údržbu a opravy poľovných zariadení. Poobede pri opekačke
utužíme medziľudské vzťahy. Poľovníci pozývajú aj priateľov krajiny a prírody.
 
Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí
V dňoch 28. a 29. 3. sa v Humennom ( závodný klub Chemlon) uskutoční povinná chovateľská
prehliadka poľovníckych trofejí zo zveri ulovenej v sezóne 2014/2015. Výstavu organizuje OÚ
Humenné, SPK Humenné, Argo Humenné. Keďže trofeje vystavujú aj poľovníci z Kamenice nad
Cirochou, týmto srdečne pozývame milovníkov tejto záľuby
 
Elektronické trhovisko
Elektronické trhovisko, ktoré je súčasťou Elektronického kontraktačného systému
(EKS), začalo ostrú prevádzku od 1. februára tohto roka. ...viac
  Cezhraničná spolupráca medzi obcami prekvitá. Nie je tomu inak ani v Kamenici nad Cirochou. Obec má podpísané zmluvy o spolupráci na úseku kultúry, športu a iných aktivít s Poliakmi, Maďarmi a Ukrajinou. ...viac
  Dňa 10. marca sa v našej obci uskutočnila „ Päťročná komisionálna prehliadka železničných priecestí“.  Táto sa koná hlavne z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky, železničnej dopravy a z dôvodu pretrvávajúcich problémov s plynulosťou a bezpečnosťou na priecestiach ŽSR ...viac
  Dňa 23. 2. 2015 sa začína realizovať prekládka 3 bocianích hniezd v našej obci. Dve prekládky sú v réžii Slovenských elektrárni. Jedna prekládka je v réžii obce (zdravotné stredisko).
 
Dňa 21. 2. 2015 sa uskutočnila Výročná členská schôdza Dobrovoľného Hasičského
Zboru (DHZ) v Kamenici nad Cirochou. Schôdzu pozdravili aj Hasiči z DHZ Modra nad
Cirochou a predsedníčka miestneho spolku Červeného kríža.
 
Dňa 19. 2. 2015 sa na Obecnom úrade Zemplínske Hámre uskutočnilo stretnutie
starostov organizovaných v MAS Pod Vihorlatom. Bol prerokovaný návrh a zásady 
programu  LEADER.
  Dňa 17. 2. 2015 sa uskutočnila Výročná členská schôdza klubu dôchodcov PLATAN.
 
Dňa 16. 2. 2015 navštívil Obecný úrad v Kamenici nad Cirochou veliteľ výcvikového
vojenského priestoru Valaškovce. Predmetom dialógu bola spolupráca obce a
velenia vojenskej strelnice na rok 2015.
  Referent obecného úradu - oznámenie o výsledku
Dňa 15.01.2015 bola zverejnená ponuka na pracovnú pozíciu - „Referent obecného úradu“.Prihlásili sa štyria uchádzači: . Mgr. Katarína Lukáčová, Mgr. Michal Sousedek , Barbara Uhlíková, Mgr. Štefan Balberčák, PhD.  Dňa 06.02.2015 sa konal pohovor s tromi uchádzačmi a 09.02.2015 s jedným uchádzačom. Na základe predložených ponúk a osobného pohovoru s každým uchádzačom komisia  v zložení Ing. Alexander Bugyi, JUDr. Miroslav Hodák, Anna Pastírová vybrala na pozíciu „Referent  obecného úradu“ pána Štefana Balberčáka.
  Bodová závada na štátnej ceste I/74
Obec opätovne požiadala Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o zaradenie projektu "Bodová závada na štátnej ceste I/74" do zoznamu stavieb na realizáciu v roku 2015. Aj napriek zverejnenej odpovedi obec neprestane vyvíjať ďalšie aktivity. ...viac
  P r o g r a m o v é   o b d o b i e   2014 - 2020
Dňa 27. januára 2015 sa uskutočnil seminár k eurofondom na programové obdobie 2014 - 2020 v hoteli Karpatia v Humennom.
2. februára 2015 sa uskutočnil seminár  zameraný na rozvoj vidieka , podpora mladých farmárov v Zamutove.  Zúčastnil sa starosta obce Ing. Alexander Bugyi.
  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
D
ňa 09. decembra 2014 sa konalo 1. zasadnutie novozvoleného Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Kamenici nad Cirochou....viac
  V ý r o č n á   č l e n s k  á   s c h ô d z a   č e r v e n é h o   k r í ž
V pondelok, 26. Januára 2015 sa uskutoční výročná členská schôdza miestneho spolku Červeného kríža o 18,00 hod. v Kultúrnom dome. Viac informácii  pani Gabika Kyslaňová  0915 903 510.
Aktuality 2014
                                         „Záujem rybárov o rybník v obci“
Dňa 21. 4. sa na Obecnom úrade  uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov rybárov s
trvalým pobytom v Kamenici nad Cirochou a vedením obce na úrovni starostu a JUDr. Miroslava
Hodáka, zástupcu starostu. Vedeniu obce je záujem občanov - rybárov mať v Kamenici vlastný
rybník dlhodobo známy a práve na tomto stretnutí občania obce prezentovali záujem v spolupráci
s Obecným úradom vybudovať a prevádzkovať rybník.  Keďže to bolo prvé pracovné stretnutie,
boli navzájom deklarované predstavy, možnosti , ale aj význam takéhoto vodohospodárskeho
diela ako všestranne významného t.j. máme na zreteli krajinotvorný prvok, relax, protipožiarna
nádrž a možnosť zachytávať prívalové dažďové vody, počas mimoriadnych poveternostných
udalostí, ktorých pribúda.  Vedenie obce víta túto aktivitu a verí, že tento elán a optimizmus
našim priateľom rybárom vydrží a že pre túto myšlienku získajú podporu širokej verejnosti.  Aj
keď vhodných lokalít z pohľadu vodohospodárskeho je viacej, okrem vlastníckych vzťahov bude
potrebné zohľadniť tento záujem aj s platným územným plánom obce.
ROZVOJ ŠPORTU
V tomto čase sa realizuje naplnenie zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja
športu na rok 2014, ktorá bola podpísaná 8. 12. 2014 medzi Obcou Kamenica nad
Cirochou a Úradom vlády Slovenskej republiky. Dotácia vo výške 7096 eur bola
poskytnutá v rámci programu  Úradu vlády Slovenskej republiky pod názvom „ Podpora
rozvoja športu na rok 2014.“ Výška spolufinancovania činí čiastku 455 eur. Názov
projektu, ktorý zrealizoval Futbalový klub v Kamenici nad Cirochou je „ Rozvoj
športových aktivít v obci.“ Cieľ použitia dotácie je definovaný ako „ Získanie čo
najväčšieho počtu detí a mládeže v obci pre rôzne športové aktivity a tým eliminovať
nepriaznivé vplyvy ako sú fajčenie, alkohol, drogy a iné.“ Financie budú použité na
nákup športových pomôcok. Aj týmto projektom chce Futbalový klub a Obec Kamenica
nad Cirochou prispieť k rozvoju mládeže v našej obci.  Ďakujeme Úradu vlády
Slovenskej republiky za spoluprácu a podporu .
Máj lásky čas- máj daní
Vážení spoluobčania,
Všetci viete, že rozpočet obce má príjmovú a výdavkovú časť.  Jedným z príjmov
obce je aj priama daň od občanov, ktorá sa realizuje cez zákon č. 582/2004 Z.z.  o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov.  V pôsobnosti obce je možnosť výšku dane upraviť  VZN /
všeobecne záväzným  nariadením /.  Aj tohto roku v súlade so zákonom č.582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov  a VZN č. 1 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  bolo vydaných  823  rozhodnutí .  Z toho 36 
pre právnické osoby a  787 pre fyzické osoby. / tu sú zahrnutí  daňovníci s trvalým pobytom
v obci,  aj bez trvalého pobytu v obci /.  Zákon ukladá občanovi  po doručení  výmeru na daň
z nehnuteľností a poplatku za TKO  do 15 dní uhradiť túto daň a poplatok.
       Pre informáciu všetkých uvádzame, že za rok 2014 priamu daň nezaplatili 2 PO a 83
FO.Určite Vás zaujíma, ako tieto nedoplatky budeme riešiť....viac
Hejce

19. januára 2015 sme si pripomenuli 9 rokov od pádu lietadla v maďarskej obci Hejce, kde zahynul aj náš občan pán  Ján Balog. Starosta našej obce a rodina Balogová sa zúčastnili  pietneho aktu kladenia vencov v pamätnej obci za účasti predstaviteľov štátu.
                         Zasadnutie Obecnej rady

Dňa 21. 4. O 15:30 sa konalo zasadnutie Obecnej rady. Predmetom rokovania boli tieto okruhy problémov : 

- pozemky VLM OZ Kamenica nad Cirochou, ktoré  sa nachádzajú v lokalite park a sú z pohľadu štátu určené na odpredaj( čím má obec záujem o ich odkúpenie)
- Eurofondy - momentálne prebiehajúce výzvy
- Záujem kamenických rybárov o rybník
- Príprava stretnutia vedenia obce a športovej komisie
- Odklad voľby hlavného kontrolóra z dôvodu absencie dvoch poslancov na pôvodnom      
.  termíne voľby hlavného kontrolóra
- Aktuálny život v obci a s tým spojené problémy
 
                      Pracovná schôdza PZ Jazvec
24. apríla 2015 sa na základe plánu práce uskutočnila pracovná členská schôdza PZ Jazvec Kamenica nad Cirochou.  Program schôdze bol v súlade so stanovami SPZ so zameraním na starostlivosť o zver, na ekonomiku a v súlade s domácim poriadkom sa uskutočnilo prijímanie za členov SPZ a za čakateľov SPZ.  Celkovo boli prejednaní  11 uchádzači. Za členov boli prijatí dvaja , za čakateľov štyria. Prijatým členom blahoželáme. Schôdza sa niesla v priateľskom a konštruktívnom duchu.
Dňa 20. 2. 2015 sa uskutočnilo stretnutie starostu obce s geodetom Jánom
Mažerikom k vypracovaniu geometrického plánu za účelom vykúpenia pozemkov v
areáli bývalej píly JRD a výstavby inžinierskych sietí a komunikácií. Keďže stúpa
záujem občanov o výstavbu domov v tejto lokalite, čo je v súlade s územným
plánom, obec vyvinie maximálne úsilie, aby pozemky od vlastníkov v danej lokalite
vykúpila a následne začala realizovať výstavbu sietí.
Vážení spoluobčania, ktorí tam máte pozemky, ďakujem za doterajšiu ústretovosť a
verím, že spolu sa dopracujeme k uspokojivému výsledku.
                                                                   Ing. Alexander Bugyi
Rekolekcie + gratulácia duchovnému otcovi Mgr. Petrovi Sepešimu

Dňa 18. 5. 2015 sa v rímskokatolíckom farskom kostole uskutočnili kňazské rekolekcie. Svätú omšu v našom chráme celebroval arcibiskup - metropolita Mons. Bernard Bober. Pri tejto príležitosti otec arcibiskup zablahoželal nášmu kňazovi Mgr. Petrovi Sepešimu k 40. narodeninám.
K tomuto okrúhlemu životnému jubileu gratuluje aj vedenie obce a praje duchovnému otcovi veľa zdravia, Božieho požehnania a trpezlivosti pri náročnom, ale krásnom poslaní.

Zároveň chceme poďakovať za doteraz vykonanú prácu pre občanov našej obce.
 
Ocenenie pre pána Jána Kormucika
Pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej
vojny boli predsedom vlády Ruskej federácie
medailou ocenení účastníci 2. svetovej vojny.
Takouto medailou bol ocenený aj náš občan, žijúci
priamy účastník bojov, 93 ročný Ján Kormucik,
bytom Železničná 358, Kamenica nad Cirochou.
Aj vedenie obce sa pripája a blahoželá k oceneniu. 
Ocenenie pre starostu Obce
Jednota dôchodcov na Slovensku udelila ďakovný list starostovi našej Obce
Ing. Alexandrovi Bugyimu za dlhoročnú veľmi dobrú spoluprácu a pomoc
Základnej organizácii - Jednoty dôchodcov Slovenska v Kamenici nad Cirochou.
Ďakujem Základnej Organizácii - Jednoty dôchodcov Slovenska a Klubu
dôchodcov Platan a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
                                                                                                    Ing. Alexander Bugyi
                                                                                                           starosta obce
 
„Letisko Humenné - Kamenica nad Cirochou“
Dňa 21. 4. sa na Mestskom úrade Humenné uskutočnilo rokovanie vo veci
ďalšieho osudu záujmového združenia PO  s názvom „ Letisko Humenné - Kamenica
nad Cirochou“.  Rokovania sa zúčastnili zástupcovia mesta Humenné, Obecného úradu
Kamenica nad Cirochou, zástupca Slovenského národného aeroklubu a náčelník letiska
pán Foff.  Toto záujmové združenie bolo založené v roku 2006 s cieľom aby letisko bolo
stále letiskom, pretože boli záujmy ho ako pôdu odkúpiť. Keďže v racionálnej diskusii
všetci účastníci dospeli k záveru, že toto združenie už nie je potrebné, dnešným dňom
sa začnú realizovať koky na to, aby v súlade s platnou legislatívou SR toto združenie so
súhlasom zakladateľov zaniklo.
Rýchle info od vedenia obce
    Dňa 22. 5. 2015 operatívny správca toku SVP, š.p, Správa povodia Laborca , vykonal
kontrolu viacerých lokalít  v KU Kamenica nad Cirochou, pri vodnom toku Cirocha.
Kontrola bola zameraná na nelegálne ťažby štrku, nepovolené výruby stromov,
vývoz TKO k vodnému toku a iné činnosti. O zisteniach bol vyhotovený záznam, kde
po vzájomnej dohode boli prijaté konkrétne opatrenia, ktoré sú súčasťou
vyhotoveného záznamu a ktoré v plnom znení bez úprav aj touto formou
zverejňujeme ...viac
 
Kultúrny program ku Dňu matiek
Dňa 24. mája 2015 o 16:00 sa v kinosále Kultúrneho domu uskutočnil kultúrny program pri príležitostí Dňa matiek. Podujatie pripravila komisia Obecného zastupiteľstva pre kultúru a Základná škola v Kamenici nad Cirochou. V programe vystúpili deti Materskej  a Základnej školy. Celý program umocnilo vystúpenie ľudovej hudby Prešovčan. Kinosála bola už tradične plná. Na záver starosta Obce v mene poslancov a všetkých mužov z Obce ženám zablahoželal a ku peknému kvietku sa pripojila pre každú mamu aj sladká odmena. Podľa potlesku v kinosále môžeme konštatovať spokojnosť , radosť a vďaku za takéto podujatie zo strany našich starých mamičiek, matiek a budúcich mamičiek.
Back
Next

Predvolanie na rozvrhové pojednávanie
Oznámenie o vypracovaní dokumentu Generel dopravnej ingraštruktúry PO kraja
List predsedu vlády SR samosprávam